Privacy & Cookies

Privacy- en cookieverklaring Yomi & Loutje

 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Yomi & Loutje acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Yomi & Loutje is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4-01-2022.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

·           NAW gegevens

·           Vast of mobiel telefoonnummer

·           Factuuradres

·           Emailadres

·           Betalingsgegevens

·           optioneel BTW-nummer

·           Bestelgeschiedenis

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

Yomi & Loutje verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder

genoemde doeleinden.

·            Om uw persoonlijke account te creëren en te beheren

·            Om onze diensten te verlenen en te factureren

·            Om uw bestellingen en retouren via onze online diensten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan

·            Contact op nemen in geval van problemen met de bezorging van uw artikelen

·            Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven versturen

·            Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen

Klant account
Je kunt als gast surfen of een klant account aanmaken op onze webwinkel. Na acceptatie van de registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf uw (persoons)gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u hieronder bij ‘Verstrekking aan derden’.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

•           per e-mail

Contact-/reclamatieformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op het moment dat u meldingen heeft van afwijkingen in de levering zoals breuk, beschadiging, manco’s, vragen wij u ons reclamatieformulier in te vullen. Deze is benaderbaar als u op uw account bent ingelogd. De daarin verstrekte gegevens, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud hiervan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw melding.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen. Met deze partners hebben wij verwerkersovereenkomsten afgestemd om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Cookies 
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Yomi & Loutje beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen samengevoegd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Op het moment dat u geen toestemming verleend voor het gebruik van cookies, mogen en zullen wij die data niet gebruiken. Het staat u vrij om het plaatsen van cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat onze website bijgevolg mogelijk niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties in lijn met onze privacy- en cookieverklaring. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun websites (let op: deze verklaringen worden van tijd tot tijd bijgewerkt).

Beveiliging
Wij hebben zorgvuldige en passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Indien je online account drie jaar niet gebruikt is, zullen wij deze verwijderen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens